Katalog ofert lato
Katalog ofert zima

Regulamin

REGULAMIN NEWSLETTERA FIRMY
BTZ Biuro Turystyki Zagranicznej Przemysław Chmielarz

WPROWADZENIE

Niniejszy dokument stanowi Regulamin Newslettera i jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18.lipca 2002 r. o świadczeniuu usłgu drgoą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z 2002 r.) przez BTZ Biuro Turystyki Zagranicznej Przemysław Chmielarz, ul. Gliwicka 228, 40-860 Katowice, NIP: 9491958880, REFON: 243202362, biuro@btzkatowice.pl, tel.: +48 730 099 096, oraz posiadający zaświadczenie od Marszałka Województwa Śląskiego o wpisie do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych nr 922.

ROZDZIAŁ I
Przepisy wprowadzające

§ 1

Uzyte w treści Regulaminiu sformuowania oznaczają:

 1. Usługodawca - podmiot przetwarzający dane osonowe, świadczący Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem za pośrednictwem strony www.btzkatowice.pl,
 2. Usługa - przeysłanie informacji handlowej przez Usługodawcę, w szczególności dotyczącej oferty produktów i świadczonych usług w formie listu elektronicznego na podany przez Użytkownika adres p;oczty elektronicznej,
 3. Użytkownik - osoba korzystająca z Usług hostingowych Usługodawcy,
 4. Postral - strona internetowa www.btzkatowice.pl,
 5. Regulamin - nieniejszy dokument,
 6. Rozporządzenie - Rozporządzenie Parlementu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27.kwietnia 2016 r. w sprawie ochorny osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§ 2

 1. Regulamin określa zasady świadczenia Usług Newslettera przez Usługodawcę drogą elektroniczną.
 2. Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie. Każdy Użytkownik może zapoznać się z Regulaminem.
 3. Użytkownik akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminiu oraz składa oświadczenie dotyczące znajomości treści Regulaminu. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

ROZDZIAŁ II
Aktywacja i deaztywacja Usługi Newslettera

§ 3

Newsletter zawiera treście informacyjne, promocyjne lub reklamowe Usługodawcy. Elementy graficzne i treści Newslettera stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub innych praw przysługujących Usługodawcy lub osobom trzecim i podlegają ochronie prawnej.

§ 4

 1. W celu aktywacji Usługi Newslettera, należy:
  a) Posiadać aktywny adres poczty elektronicznej.
  b) Złożyć zamówienie poprzez podanie w formularzu elektronicznym, dostępnym na portalu, swojego adresu poczty elektronicznej.
  c) Zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
  d) Aktywować przycisk "Zapisz się".
 2. Udostępniony adres poczty elektronicznej Użytkownika przetwarzany będzie przez Usługodawcę w celach otrzymywania przez Użytkownika Newslettera.
 3. Użytkownik w każdej chwili może dezaktywować Usługę Newslettera.
 4. W celu dezatywacji Usługi Newslettera, należy przesłać na adres: biuro@btzkatowice.pl oświadczenie o rezygnacji z otrzymywania Newslettera.
 5. Usługodawca potwierdza dezaktywację Usługi poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektornicznej, w celu potwierdzenia rezygnacji z otrzymania Newslettera.
 6. Użytkownik może w każdym momencie dokonać ponownego zamówienia Usługi Newslettera.

ROZDZIAŁ III
Postępowanie Reklamacyjne

§ 5

 1. Reklamacje w sprawach dotzcyczch usug nalez skada form elektroniczną na adres: biuro@btzkatowice.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  a) imię i nazwisko,
  b) adres korespondencyjny,
  c) adres e-mail Użytkownika,
  d) opis przedmiot reklamacji,
  e) określenie żądania oraz jedo uzasadnienie,
  f) podpis osoby skąłdającej rekjlamację.
 3. Rekalamcje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Usługodawcę. O decyzji w przedmiocie reklamacji Usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego rekalamację za pożśrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mial podany w zgłoszweniu lub listem poleconym na adres pocztowy podany w reklamacji.

ROZDZIAŁ IV
Dane osobowe

§ 6

 1. Administartorem danych osobowych Użytkowników i jednocześnie podmiotem zbierającym dane osobowe jest usługodawca - BTZ Biuro Turystyki Zagranicznej przemysław Chmielarz. W sprawach dotcyzących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się na adres e-mail: magdalena@btzkatowice.pl, numer telefoniczny biura lub pisemnie na powyższy adres.
 2. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników będzie odbywać się w celu świadczenia Usług zawartych w tym Regulaminie, na podstawie art.6 ust.1 lit.a (zgoda Użytkownika) Rozporządzenia.
 3. Usługodawca oświadcza, że dane osobowe będą przetwarzane prze okres niezbędny do realizacji Usługi, w oparciu o Regulamin, do czasu złożenia oświadczenia o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Użytownika.
 4. Usługodawca gwarantuje, że przekazane dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim, chyba że:
  a) obowiązek udostępnienia danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa lub gdy przekazanie danych służy celom ochrony praw firmy lub rozstrzyganiu sporów; lub
  b) użytkownik wyraził zgodę na przekazanie danych osobowych osobom trzecim.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zabezpieczenie danych osobowych w systemie informatycznym Użytkownika oraz w systemie informatycznym Uługodawcy w części zarządzanej przez Użytkownika.
 6. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urządu Ochrony Danych Osobowychm, gdy uzna, iż przetwarzanie dancyh osobowych dotcyzących Użytkownika narusza przepisy Rozporządzenia.
 7. Dane Użytkownika nie będą przekazywane do państwa trzeciego tudzież organizacji międzynarodowych.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie będize związane z brakiem możliwości świadczenia Usług przez Usługodawcę.
 9. Usługodawca stosuje środki techniczne i organizacyjne, któych celem jest jak najlespze zabeapieczenie gromadzonych przez Usługodawcę danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłasciwym wykorystywaniem przez osoby nieuprawnione.
 10. Stosowane śrdoki techniczne są unowocześniane wraz z rozowjem nowych technologii, potrzeb, jak i również dostępnych sposobów zabezpieczeń. Stosowane środki organizacyjne zapewniają, że w strukturze firmy dostęp do danych osobowych mają jedynie osoby upoważnione przez firmę.
 11. Usługodawca regulanie kontroluje zgodność swoich działań z właściwymi przepisami prawa oraz Polityką Prywatności Serwisu.
 12. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych Użytkowników znajduje się w Polityce Prywatności oraz Polityce Cookies.

DZIAŁ V
Zmiany Regulaminu

§ 7

 1. Regulamin może być aktualizowany w celu dostosowania do zmian w prawie lub zmian w oferowanej usłudze. Każdy Użytkownik pownien regularnie sprawdzać warunki Regulaminiu.
 2. Zmiany dotyczące nowych funkcji Usług lub zmiany wprowadzone z przyczyn prawnych będą obowiązywać od daty ich ogłoszenia.
 3. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na zmodyfikowanie Usługi, powinien zaprzestać korzystania z tej Usługi, zgodnie z postanowieniami powyżej.
 4. W przypadku jakichkolwiek niezgdoności między starymi a nowymi postanowieniami Regulaminiu, nowe postanowienia będą miały pierwszeństwo.

DZIAŁ VI
Postanowienia końcowe

§ 8

 1. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu i/lub Polityki Prywatności stwierdzone orzeczeniem sądu właściwego, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminiu.
 2. We wszystkich kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie będą miały postanowienia Polityki Prywatności oraz przepisy obowiązującego prawa polskiego.
 3. Wszelkie uwagi, kwestie i pytania Użytkownicy mogą kierować na adres: biuro@btzkatowice.pl.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25. maja, 2018 r.

 


Podziel się informacją