Katalog ofert lato
Katalog ofert zima

Polityka Prywatnośći

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO

www.btzkatowice.pl

 

 1. Szanując Twoje prawa oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. wszyscy pracownicy Serwisu zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych.
 2. Administatorem Danych Osobowych jest BTZ Biuro Turystyki Zagranicznej Przemysław Chmielarz, ul. Gliwicka 228, 40-860 Katowice, NIP: 9491958880, REGON: 243202362, tel. +48 730 099 096,
  e-mail: biuro @btzkatowice.pl
 3. W naszym Serwisie zbieramy następujące dane osobowe:

  - Adres e-mail - będziesz proszony /-a o podanie swojego adresu e-mail celem rejestracji w Serwisie, poprzez adres e-mial kontaktujemy się z Tobą i przesyłamy informacje zwrotne na Twoje zapytania.
  - Imię i nazwisko - podczas rejestracji podanie imienia i nazwiska jest niezbędne do założenia konta w naszym Serwisie.
  - Numer telefonu - celem ułatwienia kontaktu, wymagamy równiez podania tej danej.
  - Cookies - nasz serwis internetowy wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania jego funkcjonowania do Twoich indywidualnych potrzeb. Możesz zgodzić się na to, aby wpisane przez Ciebie dane zostały zapamiętane, dzięki czemu będziesz mógł /-abez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach internetowych Serwisu. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli natomiast nie zgadzasz się na personalizowanie Serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi Cookies w opcjach przeglądarki internetowej.
 4. Podanie powyższych danych jest konieczne w przypadku dokonywania rezerwacji online w Serwisie www.btzkatowice.pl, które są całkowicie dobrowolne. W wypadku zapisania się na Newsletter wystarczające jest podanie adresu e-mail.
 5. Każdy Użytkownik naszego Serwisu ma możliwośc wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług i odstpęniać informacje o sobie. Jeżeli z jakiś względów, nie życzysz sobie pozostawiania swoich danych osobowych to masz prawo do ich usunięcia lub niekorzystania z naszego Serwisu.
 6. Administrator Danych Osobowych nie przekazuje danych osobowych swoich Użytkowników wbrew prawu podmiotom trzecim nieujętym w niniejszym dokumencie. Przekazywanie dancyh możliwe jest wyłącznie na żadanie uprawnionych do tego organów państwowych w szczególności po wskazaniu podstawy prawnej oraz uzasadnienia potrzeby posiadania wspomnianych danych.
 7. Administrator Danych Osobowych zastrzega sobie możliwość powierzenia przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu innym firmom na podstawie pisemnych umów zawartych zgodnie z art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) z dnia 27.kwietnia 2016r. o ochronie dancyh osobowych w celu wykonania przez te pomioty usług związanych z hostingiem, utrzymaniem oraz zarządzaniem serwerami na których funkcjonuje Serwis, a także dochodzeniem roszczeń oraz wyjaśnianiem okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 8. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27. kwietnia 2016r. w sprawie ochorny danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniam danych osobowych i w sprawie swobodnjego przepływu takicg danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) masz prawo do  poprawienia, uzupełniania, aktualizowania oraz żądania usunięcia Twoich danych osobowych. W tym celu prześlij wiadomość drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@btzkatowice.pl

 

 

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH
OSOBOWYCH?
BTZ Biuro Turystyki Zagranicznej Przemysław Chmielarz, z siedzibą
przy ul. Gliwickiej 228, 40 – 860 Katowice.
Kontakt: e-mail: info@btzkatowice.pl, biuro@btzkatowice.pl,
tel.: +48 730 099 096 lub pisemnie na powyższy adres siedziby.
W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można
kontaktować się na adres e-mail: agnieszka@btzkatowice.pl,
numer telefoniczny biura lub pisemnie na powyższy adres.
CZYJE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY?
• klientów, których obsługujemy,
• kontrahentów z którymi współpracujemy,
• subskrymentów newselettera firmy.
JAKIE DANE KLIENTÓW PRZETWARZAMY?
• Imię,
• Nazwisko,
• Data urodzenia,
• Płeć,
• Adres e-mail,
• Numer telefonu,
• Adres zamieszkania.
Fakultatywnie: miejsce urodzenia, obywatelstwo, wizerunek
twarzy, seria i numer dowodu tożsamości, organ wydający
dokument, data wydania i okres ważności, inne dane niezbędne do
realizacji umowy.
W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY
DANE OSOBOWE?
Przetwarzamy je w celu:
• zawarcia i wykonywania umowy – podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia
• realizacji prawnie uzasadnionych interesów,
czyli marketingu własnych świadczeń i usług,
personalizacji ofert marketingowych - podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia
• rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej –
podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia
• ustalania, dochodzenia, obrony roszczeń - podstawa
prawna: art. 118 i nast. Kodeksu Cywilnego.
JAKI JEST CZAS PRZECHOWYWANIA TWOICH DANYCH?
Twoje dane osobowe są niezbędne do wykonania przez nas
świadczeń. Co za tym idzie, są przechowywane przez okres:
• zrealizowania umowy,
• wykonania sprawozdawczości rachunkowej,
• przedawnienia roszczeń, mogących wynikać z umowy,
• obowiązywania zgody na przetwarzanie danych
w konkretnym celu, jeśli były zebrane w innym celu niż
realizacja umowy uczestnictwa lub pośrednictwa.
INFORMACJA O PROFILOWNIU
Na podstawie danych osobowych oraz informacji na temat
zakupionych ofert, możemy dokonywać automatycznej oceny
niektórych cech osobowościowych dotyczących naszych klientów,
czyli profilowania. Jego celem jest lepsze dobranie materiałów
informacyjnych oraz ofert dotyczących naszych usług.
KOMU MOŻEMY PRZEKAZAĆ TWOJE DANE?
W zależności od potrzeb realizowanych usług, mogą one zostać
przekazane:
• upoważnionym pracownikom,
• kontrahentom, przetwarzającym dane w naszym imieniu
na podstawie zawartych umów (tj. podmioty świadczące
usługi doradcze, podmioty świadczące usługi księgowe,
dostawcy usług informatycznych),
• odbiorcom, prawnie wymagającym udostępnienia
danych naszych klientów. Mogą to być m.in.:
towarzystwa ubezpieczeniowe, firmy przewozowe
(w tym także linie lotnicze), placówki świadczące usługi
hotelarskie, lokalne lub krajowe izby turystyki,
• innym, upoważnionym uczestnikom wyjazdu
realizowanego w ramach tej samej umowy.
Twoje dane moją być przekazane do obiorców znajdujących się
w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym tylko
wtedy, gdy przekazanie danych będzie niezbędne do wykonania
świadczeń zawartych w umowie.
JAKIE SĄ TWOJE PRAWA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA
DANCYH OSOBOWYCH?
• Prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania – podstawa prawna: art. 15 – 18
Rozporządzenia. W szczególności przysługuje Ci prawo
wniesienia sprzeciwu, wobec przetwarzania Twoich
danych na rzecz marketingu oraz profilowania.
• Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych – podstawa prawna: art. 21 Rozporządzenia.
W przypadku sprzeciwu złożonego przed realizacją
umowy lub w jej trakcie, złożenie będzie wiązało się
z brakiem możliwości realizacji części usług i może zostać
potraktowane jako wypowiedzenie umowy. W takim
przypadku, biuro zastrzega sobie prawo do potrącenia
rzeczywiście poniesionych przez siebie kosztów.
• Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna: art.6 ust.1
lit. a) Rozporządzenia. Jedynie w przypadkach, kiedy
przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej
zgody. Wycofanie nie wpływa jednak na zgodność
z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało
miejsce przed wycofaniem.
CZY PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST
OBOWIĄZKOWE?
Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania
umowy.
Podanie danych do celów marketingowych jest dobrowolne.

 

 Przepisy regulujące kwestię danych osobowych są zapisane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27.kwietnia 2016r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – w skrócie nazywane „Rozporządzeniem”), a także krajowe ustawy o ochronie danych osobowych.


Podziel się informacją